กำลังเข้าสู่ TIG ภายใน วินาที กรุณารอซักครู่
 ข้อตกลงและเงื่อนไข
Thai
Posted by : TIG_Superman 
13-11-2013 15:45 view : 123708
ข้อตกลงและเงื่อนไข Terms and Conditions

ข้อ 1 (วัตถุประสงค์) 

ข้อตกลงและเงื่อนไข ( “ข้อตกลง”) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการของ ดีส อีส มีเดีย (“บริษัท”) และให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 

 

ข้อ 2 (การเปลี่ยนแปลงและการแจ้งเกี่ยวกับข้อตกลง) 

1. รายละเอียดของข้อตกลงฉบับนี้จะแสดงบนหน้าจอตอนสมัครสมาชิกและมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อท่าน ‘ยินยอม’ ตามข้อตกลง

2. บริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ในขอบข่ายที่ไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce), พระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล ฯลฯ, พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎข้อบังคับของข้อตกลง

3. ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วันบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทโดยจะอธิบายเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกับข้อตกลงฉบับใหม่

4.ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตามสัญญาที่ทำหลังจากวันกำหนดใช้ข้อตกลงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและสัญญาที่ทำไปแล้วก่อนหน้านั้นให้มีผลบังคับใช้ตามข้อตกลงฉบับก่อนแก้ไขเพิ่มเติม

5. สมาชิกมีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อตกลงที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมได้ สมาชิกต้องอ่านอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หากไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้และหากยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลง

 

ข้อ 3 (กฎข้อบังคับนอกเหนือจากข้อตกลง) 

1. ข้อตกลงฉบับนี้ใช้ร่วมกับระเบียบการจัดการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัท

2. เรื่องใดที่ไม่ถูกระบุอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทสามารถเลือกระเบียบการจัดการและข้อตกลงแต่ละข้อมาใช้ในการบริการแต่ละอย่างได้ในกรณีที่จำเป็นแต่ถ้ารายละเอียดของระเบียบการจัดการและข้อตกลงขัดแย้งให้ยึดตามระเบียบการจัดการเป็นหลัก 

 

ข้อ 4 (คำนิยาม)

คำนิยามที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้มีดังต่อไป

1. สมาชิก : หมายถึงผู้ที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อเข้าเป็นสมาชิกกับบริษัทและหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบไอดีสมาชิก (ID)  หลังจากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขกับบริษัท

2. ไอดีสมาชิก (“ไอดี”) : หมายถึงการผสมรวมระหว่างตัวเลขกับตัวอักษรที่สมาชิกเลือกและบริษัทเป็นผู้อนุมัติเพื่อการแยกแยะสมาชิกและการใช้บริการของสมาชิก

3. รหัสผ่าน : หมายถึงการผสมรวมระหว่างตัวเลขกับตัวอักษรที่สมาชิกเป็นผู้กำหนดเพื่อยืนยันความเป็นสมาชิกให้ตรงกับไอเทมที่ได้รับมอบและเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

4. ยกเลิกการเป็นสมาชิก : หมายถึงการที่บริษัทหรือสมาชิกยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข

5. Point : คือคะแนนที่มอบให้กับสมาชิกซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมของสมาชิกหรือตามการประเมินจากสิ่งนั้นและสามารถลดลงได้ตามความจำเป็น

6. ค่ากิจกรรม : เป็นค่าที่แสดงถึงระดับการทำกิจกรรมของสมาชิก

7. ค่าเลื่องชื่อ : เป็นค่าที่แสดงถึงระดับการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิก จะเพิ่มขึ้นตามการประเมินของบริษัทหรือสมาชิกคนอื่นๆ

8. ค่าประสบการณ์ : หมายถึงการรวมกันระหว่าง ‘ค่ากิจกรรม’ กับ ‘ค่าเลื่องชื่อ’จะถูกสะสมไปเรื่อยๆ ไม่สามารถลดลงได้แบบ Point

9. เลเวล : เป็นการแสดงระดับของสมาชิกซึ่งจะแตกต่างกันตามค่าประสบการณ์ (ค่ากิจกรรม + ค่าเลื่องชื่อ) 

 

ข้อ 5 (ที่มาของสัญญาการใช้งาน) 

1. สัญญาการใช้งานเกิดขึ้นจากความยินยอมในการใช้งานของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานและการยอมรับในเนื้อหาของกำหนดการใช้งาน 

2. การยอมรับในสัญญาการใช้งานทำได้โดยการกดปุ่ม ‘ยอมรับ’ ที่อยู่ด้านบนของใบสมัคร

 

ข้อ 6 (สมัครการใช้งาน) 

1. User ที่เป็นสมาชิกและต้องการใช้บริการต้องให้ข้อมูลทั้งหมด (ไอดีสมาชิก (ID), รหัสผ่าน, ชื่อ, หมายเลขติดต่อ, ที่อยู่ ตามที่บริษัทร้องขอ

2. สมาชิกทุกคนต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงของตนเองเท่านั้นจึงจะสามารถใช้บริการได้และหากสมาชิกไม่ได้ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลที่แท้จริงของตนเอง เช่น ให้ข้อมูลปลอมหรือให้ข้อมูลของผู้อื่นจะไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการได้และจะถูกลงโทษตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องใส่ข้อมูลที่แท้จริงของตนเองเท่านั้นและบริษัทสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลที่สมาชิกลงทะเบียนได้ สมาชิกต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อการตรวจสอบของบริษัท หากไม่ให้ความร่วมมือ บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่สมาชิกลงทะเบียนเป็นข้อมูลเท็จ

4. บริษัทสามารถแบ่งระดับสมาชิกและแบ่งระดับการใช้งานได้อย่างละเอียด อาทิเช่น เวลาการใช้, จำนวนการใช้, เมนูบริการ

 

ข้อ 7 (การจำกัดและอนุมัติการสมัครการใช้งาน)

1. บริษัทจะอนุมัติก็ต่อเมื่อสมาชิกกรอกทุกหัวข้อที่ระบุในข้อ 6 ครบถ้วนและสมัครการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

2. บริษัทสามารถยืดเวลาการอนุมัติเกี่ยวกับการสมัครใช้งานได้หากตรงกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไป 

- กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบ 
- กรณีที่เกิดปัญหาทางด้านเทคนิค 
- กรณีที่รับรองว่าจำเป็นต่อบริษัทอื่น

3. บริษัทสามารถไม่อนุมัติได้หากการสมัครการใช้งานตรงกับข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 

- กรณีที่ไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงของตนเอง 
- กรณีที่การสมัครมีเป้าประสงค์ขัดต่อกฎหมาย, ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม, กฎระเบียบและความสงบสุขของ
- กรณีที่นำบริการดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด 
- กรณีที่นำบริการดังกล่าวไปแสวงหาผลกำไร 
- กรณีที่ผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันกับบริการดังกล่าว 
- กรณีที่ผู้สมัครเคยถูกยกเลิกสัญญาการใช้งานอันเนื่องจากขัดต่อข้อตกลงหรือข้อกฎหมาย
- กรณีที่ขัดต่อหัวข้ออื่นนอกเหนือจากนี้ 

4. บริษัทสามารถยกเลิกการอนุมัติได้หาพบว่าขัดต่อข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 3 แม้ว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิกไปแล้วก็ตาม

 

ข้อ 8 (การเปลี่ยนแปลงหัวข้อสัญญา) 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ให้กรอกตอนสมัครการใช้งาน สมาชิกจะต้องแก้ไขทางออนไลน์ด้วยตัวเอง

 

ข้อ 9 (หน้าที่การยอมรับเกี่ยวกับการใช้และการมอบข้อมูลเครดิตส่วนตัว) 

เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก ข้อมูลเครดิตที่ได้รับจากตัวข้าพเจ้าคือข้อมูลที่ต้องได้รับการยินยอมของข้าพเจ้าเมื่อใช้และมอบข้อมูลให้กับผู้อื่นตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ดังนั้นข้าพเจ้าจะมอบข้อมูลเครดิตด้านล่างนี้ให้กับผู้ใช้, ผู้ขายข้อมูลเครดิต, หน่วยงานที่เกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและมอบข้อมูลเครดิตและมอบข้อมูลเครดิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางนโยบายของหน่วยงานราชการหรือใช้เป็นข้อมูลเพื่ออนุมัติเครดิตของตัวเอง 

รายละเอียดข้อมูลเครดิตที่จะมอบให้ : ข้อมูลเครดิตส่วนตัวที่ใช้ในการสมัคร
ข้าพเจ้าเห็นชอบในใบยินยอมการใช้และขอมอบข้อมูลเครดิตเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก

 

ข้อ 10 (หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการไอดีสมาชิก(ID) และรหัสผ่าน 

1. บริษัทจะมอบไอดีสมาชิก (ID) ตามที่ระบุในข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิก

2. ไอดีสมาชิก (ID) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนด้วยเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไมได้ สมาชิกต้องยกเลิกไอดีดังกล่าวและทำการสมัครใหม่

3. ในกรณีที่ไอดีสมาชิก (ID) กับชื่อผู้ใช้ตรงกับข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถยุติการใช้หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิอำนาจมาเป็นของบริษัทได้
- กรณีที่กังวลว่าจะล่วงละเมิดชีวิตส่วนตัวเมื่อลงทะเบียนไอดีสมาชิก (ID) ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีที่ขัดต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามหรือสร้างความน่ารังเกียจให้กับผู้อื่น
- กรณีที่กังวลว่าจะเกิดความเข้าใจผิดหรือซ้ำกับชื่อบริษัท, ผู้ดูแลบริการหรือบริการของบริษัท 
- กรณีที่มีเหตุผลอื่นๆ

4. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นของสมาชิก ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำไปใช้ในทางที่ผิดอันเนื่องมาจากบุคคลที่ 3 หรือความเสียหายในการใช้บริการที่เกิดขึ้นจากความสะเพร่าเลินเล่อถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกและบริษัทจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

5. กรณีที่ไอดี (ID) ของตัวเองถูกใช้ในทางที่ผิด สมาชิกจะต้องแจ้งเรื่องนั้นให้บริษัททราบ

 

ข้อ 11 (หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องสัญญา) 

1. หน้าที่ของบริษัท

- บริษัทจะไม่กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน, กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่ข้อตกลงฉบับนี้ห้ามไว้และบริษัทจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบบริการที่ต่อเนื่องและมีความเสถียรตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
- บริษัทจะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยและจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
- บริษัทต้องจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิก เช่น Point, ค่าประสบการณ์, ค่าเลื่องชื่อ, เลเวลอย่างโปร่งใส
- บริษัทจะไม่ส่งอีเมล์โฆษณาหวังผลกำไรที่สมาชิกไม่พึ่งประสงค์
- บริษัทพยายามมอบความสะดวกให้กับสมาชิกในรายละเอียดและขั้นตอนของสัญญาไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก, เปลี่ยนแปลงหัวข้อสัญญาและการยอมรับในสัญญาการใช้งาน
- กรณีที่บริษัทยอมรับว่าความไม่พอใจหรือความคิดเห็นที่ได้รับจากสมาชิกนั้นเหมาะสมดีแล้ว ทางบริษัทจะต้องจัดการโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดยทันที แต่กรณีที่จัดการในทันทีไม่ได้ บริษัทจะต้องแจ้งกำหนดการและเหตุผลให้สมาชิกทราบ

2. ภาระหน้าที่ของสมาชิก

- สมาชิกต้องใส่ข้อมูลตามจริงเมื่อสมัครสมาชิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กรณีลงทะเบียนข้อมูลเท็จหรือข้อมูลของผู้อื่น จะไม่สามารถอ้างสิทธิที่เกี่ยวข้องได้
- สมาชิกต้องปฏิบัติตามที่ประกาศในข้อตกลง, ระเบียบ, ประกาศทุกข้อที่บริษัทกำหนด และห้ามกระทำการขัดขวางกิจกรรมของบริษัท, สร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท, สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- สมาชิกไม่สามารถใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิก และถ้าสมาชิกสร้างความเสียหายให้กับบริษัท สมาชิกต้องรับผิดชอบความเสียหาย และบริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฏหมายและข้อกำหนดการใช้บริการจากสมาชิกคนดังกล่าว
- สิทธิการใช้งานของบริการที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท, ไม่สามารถโอนสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้อื่นได้
- สมาชิกไม่สามารถกระทำการเกี่ยวกับการใช้บริการตามแต่ละข้อตามข้อ 17 วรรค 2 ได้

 

ข้อ 12 (การนำเสนอข้อมูล) 

1. บริษัทสามารถนำเสนอข้อมูลที่ตระหนักแล้วว่าจำเป็นต่อการใช้บริการแก่สมาชิกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อีเมล์, จดหมาย, ไปรษณีย์, SMS, โทรศัพท์ เป็นต้น

2. บริษัทสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมด้วยความยินยอมของสมาชิกเพื่อการปรับปรุงการบริการและแนะนำการบริการของสมาชิกได้ตามกฏหมาย

3. สมาชิกที่ไม่ต้องการนำเสนอข่าวสารผ่านอีเมล์สามารถปฏิเสธได้

 

ข้อ 13 (การโพสท์ของสมาชิก) 

ทีมงานสามารถลบข้อความโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และตักเตือนลงโทษสมาชิกหากข้อความที่สมาชิกโพสท์ถูกตัดสินว่ามีความผิดจาก 1 ในข้อกำหนดต่อไปนี้

- กรณีใช้คำหยาบรุนแรงหรือทำให้สมาชิกอื่น, บุคคลที่สามเสียหาย
- กรณีเผยแพร่หรือทำลิงค์ข้อมูลผิดกฏหมาย
- กรณีเป็นข้อความผิดกฏหมาย
- กรณีเป็นข้อความที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เช่น ลิขสิทธิ์
- กรณีเกินกำหนดเวลาประกาศที่บริษัทกำหนดไว้
- กรณีเป็นข้อความที่สนับสนุนการกระทำผิกกฏหมายหรือการแฮกกิ้ง(Hacking)
- กรณีกล่าวหาใส่ร้ายสมาชิกอื่น
- กรณีเป็นข้อความโฆษณาชวนเชื่อหรือลามกอนาจาร
- กรณีเขียนโฆษณาหรือข้อความประชาสัมพันธ์เพื่อการค้า
- ข้อความที่มีคำหยาบคายมากเกินไป
- กรณีไม่สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการด้วยข้อความทางการเมืองส่วนตัว, ปลุกระดมมวลชน, ความคิดเห็นทางศาสนา
- กรณีผิดข้อกำหนดบริษัทหรือไม่สอดคล้องกับเวบบอร์ด
- กรณีผิดกฏหมายอื่น

 

ข้อ 14 (ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเว็บไซต์)

ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลที่ประกาศในบริการมีดังต่อไปนี้

1. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทเขียนและเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท

2. สิ่งที่สมาชิกโพสท์ภายในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของสมาชิกที่โพสท์  แต่บริษัทสามารถใช้งานข้อมูลที่สมาชิกโพสท์ไปใช้เพื่อการจัดการ, การแสดง, การเผยแพร่, การประชาสัมพันธ์ได้ภายในขอบเขตที่เหมาะสมตามกฏหมายกำหนดโดยไม่ต้องขออนุญาตจากสมาชิก

- เขียนข้อความภายในขอบเขตที่กำหนดคือคัดลอก, แก้ไข, ปรับปรุง, แสดง, เผยแพร่ข้อความของสมาชิกในเว็บไซต์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
- การนำเสนอ, แสดง, เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์สิ่งที่สมาชิกโพสท์แก่พันธมิตร เช่น สื่อมวลชน, นักข่าว กรณีนี้บริษัทจะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกยกเว้น ID ผู้ใช้งานของสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

3. สมาชิกมอบสิทธิการใช้งานในวรรค 2 โดยมีผลในช่วงที่บริษัทให้บริการอยู่ และยอมรับให้มีผลหลังจากสมาชิกออกจากเว็บไซต์ไปแล้วเช่นกัน

4. สมาชิกไม่สามารถนำข้อความที่ได้จากการใช้งานเว็บไซต์ไปใช้ดัดแปลง, ซื้อขายในทางธุรกิจได้


ข้อ 15 (เวลาการใช้งานเว็บไซต์) 
1. การใช้งานเว็บไซต์มีมาตรฐานคือ 1 วัน 24 ชั่วโมงต่อเนื่องโดยไม่มีหยุด ยกเว้นวันหรือเวลาที่บริษัทกำหนดในการซ่อมบำรุงเว็บไซต์
2. บริษัทแบ่งเว็บไซต์ออกตามที่กำหนด และสามารถกำหนดเวลาการใช้งานแยกตามที่กำหนดได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อ 16 (การหยุดให้บริการชั่วคราว)

1. บริษัทสามารถหยุดให้บริการชั่วคราวได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการบำรุงรักษา เช่น การซ่อมบำรุงเครื่องมือสำหรับให้บริการ
- กรณีผู้ถ่ายทอดสัญญานการสื่อสารรับอนุญาต(Common carrier)ตามกฏหมายกำหนดหยุดให้บริการชั่วคราว

2. บริษัทสามารถจำกัดหรือหยุดทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการเมื่อมีอุปสรรคในการใช้บริการเว็บไซต์ปกติ เช่น สถาการณ์ผิดปกติของประเทศ, การสงบศึก, ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ให้บริการ หรือมีการใช้งานเว็บไซต์มากเกินไป

 

ข้อ 17 (การเลิกสัญญาและการจำกัดการใช้งาน)

1. เมื่อสมาชิกไม่ยอมรับตามสัญญาการใช้งาน สมาชิกคนดังกล่าวต้องแจ้งไม่ยอมรับผ่านช่องทางออนไลน์

2. บริษัทสามารถจำกัดการใช้งาน, รีเซท, ยกเลิกสัญญาการใช้งาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อสมาชิกกระทำตามอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้

- กรณีใช้งาน ID หรือรหัสผ่านของสมาชิกอื่น
- ขัดขวางการดำเนินการของบริษัท, แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเว็บไซต์ด้วยเจตนาไม่ดี 
- กรณีชื่อที่ใช้สมัครไม่ใช่ชื่อจริง และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
- กรณีลงทะเบียนซ้อนด้วยผู้ใช้งานเดียวกันหรือ ID อื่น
- กรณีเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
- กรณีวางแผนหรือดำเนินการใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายต่อสมาชิกหรือบริษัท
- กรณีสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้อื่น
- กรณีกระทำการขัดแย้งกับนโยบายการจัดการ
- รบกวนหรือคุกคามผู้ใช้งานอื่น, สร้างปัญหาหรือความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจง
- เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไคลเอนท์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท, แฮกกิ้ง(Hacking)เซิฟเวอร์บริษัท , เปลี่ยนบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือข้อมูลเวบบอร์ดตามใจชอบ
- กรณีต้องการแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการป้องกันความปลอดภัยทางอินเตอร์เนท(Internet Safety Commission)
- ผิดข้อบังคับ เช่น ผิดหรือถูกตัดสินว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่อยู่ในสัญญาการใช้งานของบริษัท(ข้อ 7 วรรค 3, ข้อ 13)

 

ข้อ 18 (การชดเชยความเสียหาย) 

บริษัทและสมาชิกต้องชดเชยความเสียหายแก่อีกฝ่ายในกรณีที่สร้างความเสียหายต่อการใช้งานเว็บไซต์

แต่บริษัทไม่รับผิดชอบกรณีไม่ผิดต่อเนื้อหาในนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ข้อ 19 (การยกเว้นความรับผิดชอบ) 

1. บริษัทยกเว้นความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการให้บริการในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ

2. บริษัทยกเว้นความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การซ่อมแซม, แลกเปลี่ยน, ซ่อมบำรุง, ประกอบอุปกรณ์สำหรับให้บริการ

3. บริษัทยกเว้นความรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการเออเรอร์ของสมาชิก หรือเกิดความเสียหายจากสมาชิกใส่ข้อมูลหรือที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้อง

4. บริษัทยกเว้นความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการเสียประโยชน์หรือความเสียหายจากข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากสมาชิกใช้บริการเว็บไซต์

5. บริษัทยกเว้นความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับข้อมูล, รายละเอียด, ความเชื่อมั่นในความจริง, ความแม่นยำที่สมาชิกประกาศลงในเว็บไซต์

6. บริษัทไม่รับผิดชอบชดเชยความเสียหายเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิก, สมาชิกกับบุคคลที่ 3

 

ข้อ 20 (การประกาศ)

1. บริษัทสามารถส่งข้อความในเว็บไซต์หรืออีเมล์ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัทเมื่อมีประกาศเกี่ยวกับสมาชิก

2. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงประกาศแต่ละฉบับได้ผ่านทางเวบบอร์ดในกรณีที่ต้องประกาศแก่สมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง

 

ข้อ 21 (ศาลที่มีเขตอำนาจ)

1. รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาการใช้งานต้องทำตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องและธรรมเนียมปฏิบัติ

2. กรณียื่นฟ้องเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้บริการ  ข้อกำหนดของบริษัทจะเป็นไปตามกฏหมาย


[ข้อกำหนดเพิ่มเติม] 

1. สัญญาการใช้งานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 กันยายน ค.ศ.2007

2. สัญญาการใช้งานเดิมที่เคยใช้ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2005 จะเปลี่ยนเป็นฉบับนี้

_____________________________

 

©ดิสอิสเกมไทยแลนด์ดอทคอม (www.thisisgamethailand.com) ห้ามทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือ เผยแพร่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แฟนเกม Genshin Impact ทำภาพตารางลุย Domain
น่ารัก สดใส ใช้งานง่ายมาก
ส่องคะแนนรีวิวโผแรก Hogwarts Legacy ฟาดแง่บวกท่วมท้น
สมกับที่แฟนๆ รอคอยหลังจากเลื่อนวางจำหน่ายมานาน
โดนอีก! แฟนเกมพบว่า The Day Before ทำคลิปลอกเกมอื่น
มุมกล้องต่างๆ ได้รับแรงบันดาลใจมาแบบชัดเจนเกินไป๊
Sony มองว่าซีรีส์ God of War จะต้องรักษาแก่นเรื่องของตัวเกมให้ดี
แต่ขณะเดียวกันต้องมีเอกลักษณ์ที่ฉีกจากเกมต้นฉบับหมือนกัน